This WordPress.com site is the cat’s pajamas

Hvordan lærer vi best?

kahoot_meta_og_image

Jeg ønsker alle lærerkollegaer velkommen inn til en gøy digital verden 🙂

I dag vil jeg jeg introdusere dere for et program som heter Kahoot! I dette enkle programmet lager du Quiz som kan brukes i undervisningen til dine elever.

Et alltid like aktuelt tema for oss lærere er «hvordan lærer eleven best?»

I følge Arne Krokan`s bok om Smart Læring (2012) beskriver han i kap. 5 om den Atferdsteoretiske modell. I korte trekk beskrives her en praksis hvor man gjennom positiv forsterkning opplever et ønske hos eleven om å komme videre fremover og søke mere kunnskap. Positiv forsterkning brukes hyppig i Dataspill ved at man samler poeng for å komme til et høyere nivå. Med dette som utgangspunkt, var det at vi denne uken har tatt i bruk Kahoot! aktivt inn i undervisningen.

Kahoot! er et program hvor du lager spørsmål med flere svaralternativ som du viser på storskjerm. Elevene sitter med hver sin PC eller smarttelefon, hvor de er logget på med navn. Når spillet starter, får elevene opp svaralternativ som de skal klikke på sin pc. Når alle elevene har svart, kommer det opp en poengtavle som viser en oversikt over de fem elevene som har flest poeng, og jo raskere du svarer, jo flere poeng får du. Poengtavla kommer opp etter hvert spørsmål, og elevene kan følge med på egen fram- og tilbakegang i spillet.

Da vi startet denne uken med quiz var spørsmålene relatert til ulike tema som vi har jobbet med i høst. Vi la også inn noen spørsmål som var vinklet opp mot allmenkunnskap, film og mote.  Dette ble gøy 🙂 Elevene ble ivrige og begeistret, og vi registrerte straks konkurranseinstinktet hos den enkelte.

Etter gjennomføringen av Quizen hadde vi evaluering med elevene. Det som da kom frem var at de ønsket mere av dette, men noen syntes spørsmålene var vanskelig med et smil på lur J  Senere i uken brukte vi elevene aktivt til å lage egne spørsmål med svar som ble laget til ukas sluttquiz.

Programmet er enkelt å finne ut av og gratis. Når du har opprettet bruker på https://getkahoot.com/ vil du finne en video som brukermanual.

Lykke til, dette MÅ du prøve 🙂 Hilse Lina

Kahoot_colours-35

Advertisement

Smart Læring uke 50

1.   Sosiale medier og læring

Bilde

I boka Smart Læring av Arne Krokan (2012) skriver han om den norske skole`s tradisjon i forhold til formidlingsteknologi. Den ene er øyeblikkets personlige formidling gjennom lærernes undervisnings- og veiledningspraksis. Den andre er den skriftbaserte kulturens formidling gjennom lærebøker, og gjennom opplæring i bruk av skriftbaserte medier som bøker, arbeidshefter, kladdebøker osv. (2012:69). Det er ingen tvil om at vi kjente oss igjen i beskrivelsen av den norske skolen, både gjennom egen erfaring, og observasjoner av kollegers praksis i klasserommet. Ut fra dagens elever i fokus, ønsker vi å se på hvordan skolen kan benytte de sosiale medier som delingsarena og læring.

Da Kunnskapsdepartementet skulle beskrive innholdet til Kunnskapsløftet ble det poengtert at dette skulle bidra til en rekke endringer i skolens innhold, struktur og organisering. Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet er disse definert som å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy se forøvrig http://www.udir.no/Lareplaner/Grunnleggende-ferdigheter/.

Spørsmålet er hvordan skolen oppfattet denne bestillingen, når det diskuteres om sosiale medier som facebook og twitter skal stenges, Youtube skal ikke være tilgengelig for elevene osv. Skolen har organisert og laget sin egen form med tanke på sosial samhandlig med elevene gjennom It`s learning, men er dette med fokus på dagens elever stiller vi spørsmål om?

Før vi satte i gang prosjektet sosiale medier og læring, valgte vi å gjøre en kartlegging i klassene om hvilke sosiale medier elevene bruker. Likedan hvor ofte de bruker de sosiale nettsamfunnene. Vi ønsket med dette å komme på banen der elevene naturlig er, og hvor vi kan treffe de daglig.

 

2.   Kort undersøkelse om sosiale medier:

Det var 22 elever som deltok i denne spørreundersøkelsen. Den ble gjennomført muntlig ved at elevene ga svar ved håndsopprekning. Vi var to lærere som gjennomførte undersøkelsen. Spørreskjema var utarbeidet på forhånd og vi fordelte oppgavene ved at en stilte spørsmål og den andre telte opp svarene og noterte de ned. Elevene ble informert om at svarene de ga ville bli brukt i en oppgave på vårt studium og de ville være anonymisert.

Feilkilder kan oppstå når vi gjennomfører undersøkelsen på denne praktiske måten.  Elevene får kanskje ikke nok tid til og reflektert på sine svar. De kan også bli påvirket av de raske elevene som svarer høyt og kommenterer.

Vi valgte denne praktiske gjennomføringen fordi tidspresset var stort og vi ønsket å få noen tendenser i elevenes svar. Tilbakemeldingene fra elevene i denne aldersgruppen virker som de er reelle på denne type spørsmål.

 

Vi spurte hvem i klassene bruker Facebook? Alle elevene svarte ja, noe som ikke var overraskende.

Videre spurte vi hvor ofte er du på facebook? Vi delte inn spørsmålet i fire kategorier og de svarte på følgende måte:

 

Inne   en gang pr.dag

Inne   fem ganger pr. dag

Inne   10. ganger pr. dag

20.   ganger pr. dag eller mer

Tilsammen

1   elev

8   elever

7   elever

6   elever

22   elever

 

Det som kommer fram er at de fleste er inne fra fem ganger og helt inntil 20 ganger pr. dag. Det kan tyde på at det er et medium som blir mye brukt av denne elevgruppen og som er meget populært.

Hvor mange har twitterkonto? 16 elever har twitterkonto av de 22 som svarte. Vi lurte på Hvor mange bruker twitterkontoen? Daglig er det 11 elever som er aktive å bruker den. Det er kun to elever som bruker den ukentlig. Ut fra tallmaterialer (16 elever) kan det være tre elever som ikke bruker den særlig mye.

Twitter brukes mindre enn facebook. Det er 6 elever som ikke har konto i det hele tatt. Årsaken til dette har vi ikke funnet noe svar på.

BLOGG:

Blogg er et aktuelt medium for ungdom og i den forbindelse spurte vi om hvor mange har egen blogg. 16 elever oppga at de har egen blogg. Videre lurte vi på hvilke type nettplattform de bruker i sin blogg? Svarene her varierte mellom Tumbler, Bloggspot  og Blogg.no. De fleste brukte Tumbler.

Hvor ofte de bruker bloggen var også interessant å få opplysninger om. Her svarte syv elever at de brukte den daglig, tre elever brukte den en gang pr. uke og to elever brukte den en gang i måneden.

Det å lese andres blogger er det faktisk 15 elever som gjør jevnlig. Temaer de leser om på andres blogger er blant annet mote, tegnere, tatoer, humor, kjendiser, mammablogger, TV-serier, foto – fotokunst, at, egneseier, utvekslingsblogger, toppblogger (mest leste bloggerne), trening, og kosthold.

Her er det et stort spenn på fagområder.

Det å dele lenker fra andres innlegg svarte 12 elever at de bruker å gjøre.

 

Å være oppdatert på nyheter synes vi som lærere er nyttig og viktig. Elevene sier de leser nyheter gjennom flere medier og nesten alle elevene bruker nettavis og kun en elev leser papiravis.

Fem elever fortalte at de leser ikke nyheter på en tradisjonell nyhetsside, fordi de finner nyheter på andre nettsteder. Mange elever finner lenker på sosiale medier hvor de leser nyheter.

 

3.   Arbeid med blogg i klassene:

Ut fra undersøkelsen valgte vi Tumbler som nettplattform for blogging i klassene. Temaene elevene hadde jobbet med i en periode var monogram og elevene fikk i oppgave å legge ut monogrammet med noe informativ tekst. Elevene fikk selv velge om de ønsket å bruke sin eksiterende blogg på Tumler eller opprette ny bruker.

Da vi startet blogg-prosjektet brukte vi en elev som hadde blogget i mange år til å introdusere Tumbler. Tanken bak dette er å øke elevmedvirkningen i undervisningen, samtidig at elevene med erfaringer blir brukt som ressurser og de får faglige utfordringer.

Den tradisjonelle formidlingsmodellen vi har brukt for å dele elevbesvarelser er å presentere oppgaver i montere på skolen. Vi vet av erfaring at elevene synes det er stas å få presentert sine arbeider på denne måten.

Målet med å bruke blogg som delingsarena er at elevene når et større nettverk og får presentert sine skolearbeider på en ny måte. Liedan får andre innblikk i hva skolen jobber med på design og håndverk.

Alle elevene har registrert lærer som kan følge elevenes blogger. http://nathalierindal.tumblr.com/

 

4.   Oppsummering bruk av blogg så langt:

Dette skal bli et spennende prosjekt og vi ønsker etter hvert å få innspill fra elevene. De har flere års erfaring som de kan videreformidle til oss hvordan vi kan bruke bloggen videre. Vi har gjort oss noen tanker på bedriftsbesøk, her kan elevene kan blogge og komme med erfaringsutveksling.

 

Oppgave 2 uke 49 – Qura/Yahoo

IMG_3127
 Planlegging og gjennomføring:
Rammefaktorer: 2 klasser på vg1 design og håndverk. To timer undervisningsøkt i auditorium. Alle elevene har pc og de er bekvem med bruk av den.
Gruppesammensetning:
Vi satte sammen gruppene med tre elever i hver. Til sammen ble det 8 grupper, 3 elever var borte denne dagen. Vi brukte de samme gruppene som vi hadde på oppgaven med samskriving tidligere denne uken,
Gjennomføring:
Vi valgte å trekke fram en elev som fikk ansvaret for gjennomføring av pålogging og info om søkermotoren. Dette var avklart med eleven tidlig i uken. Begrunnelsen for dette var at denne eleven ligger på et høyt faglig nivå i ikt kompetanse. Vi ser at han liker og mestrer å få oppgaver utover de ordinære oppgavene klassen har.
Ved oppstart var nettet meget treget. Elevene blir utålmodige av venting. Lærer kontaktet IKT-avdelinga for å sjekke hvorfor det gikk så tregt. I følge fagfolkene på IKT sier de at ruteren ikke har mulighet for å logge på mere enn 15 elever.
Da ble det en rask forflyttelse til et auditorium. Eleven som hadde fått ansvar for undervisningen hadde tidligere i uken opprettet brukerkonto på Quora og tatt dette i bruk. Da han skulle presentere dette for elvene ønsket han heller at klassen skulle ta i bruk Yahoo som samme funksjoner, men har større brukergrensesnitt. Dette var spennende for oss og vi kastet oss rundt med nye brukere på Yahoo.
Da alle elevene hadde logget seg på fikk de oppdrag å legge ut et spørsmål som var relatert til tema vi jobber med i denne perioden. De jobbet sammen i grupper på tre og tre. De diskuterte aktuelle problemstillinger før dette ble lagt ut. På mandag skal vi ha en oppsummering på svarene som elevene har fått i løpet av helga.
I løpet av skoledagen observerte vi at enkelte elever var innom siden for å sjekke om det hadde kommet svar.

IMG_3135 (2)

Samskrive under forelesning av lærer

IMG_0619
Planlegging og gjennomføring:
Rammefaktorer: 2 klasser på vg1 design og håndverk. Tre timer undervisnings økt i auditorium. Alle elevene har pc og de er bekvem med bruk av den.
Gruppesammensetning:
Vi satte sammen gruppene med tre elever i hver. Til sammen ble det 7 grupper, fem elever var borte denne dagen.
Gruppene ble satt sammen ut i fra erfaringer vi har hatt med elevene til nå i skoleåret. Vi opprettet gruppeledere, som fikk ansvar for å lede gruppa gjennom skrivingen, opprette grupperom og legge link ut til TodaysMeet. Referat ble også sent til lærerne av gruppeleder.
Gjennomføring:
I starten av oppgaven hvor elevene logget seg på TodaysMeet blir det mye tull og fliring. Enkelte av gutta tar den helt ut og skriver og tøyser skikkelig. Det blir mange artige ord og begreper som kommer opp. Gruppelederne fikk i oppgave å slette alt som stod på samskrivings-dokumentet.
Fra starten av la vi føringer på at vi skulle stoppe underveis for å sjekke om alle deltok. Dette fikk gruppelederne ansvar for. Etter oppsummeringen fungerte det godt og alle elevene deltok.
En elev tegnet under forelesningen. Lærer snakket med eleven, og han sa at det var ok å skrive og tegne samtidig. Multitasking er ikke noe problem. Her er det vel lærer som ikke har kontroll.
På slutten av forelesningen fikk elevene brukte 7 min til å teste kunnskapen etter forelesningen. Dette for å sjekke om de har fått med seg viktige deler av dokumentet. Gruppelederne ledet denne seansen. Engasjementet var høyt i alle gruppene for å svare. En tendens er at de som er de muntlige flinke dominerer denne gjennomgangen.

Refleksjon med elevene:
På slutten av timen spurte vi elevene hvilke erfaringer de har hatt med denne arbeidsmåten. Vi fikk mange gode svar på dette spørsmålet.
En av elevene sa hun var trøtt og uopplagt syntes dette var engasjerende måte å jobbe på. Hun sier at når hun skriver sammen med andre holder det henne våken. En annen elev syntes det var meget interessant og svært engasjerende.

IMG_3112

Mitt første blogginnlegg

HEI!

Nå har jeg startet på Smart læring i regi av NTNU november 2013. Vi er på den første samlingen og videreutdanningen skal være slutt i 2014. Dette er er meget interessant, spennende og utfordrende i forhold til egne ferdigheter og holdninger.

Framdriften er meget rask og her gjelder det å stå på og være på nett.

Årsaken til at jeg har startet er ganske klar – skal en klare å følge med i skoleverket må vi være i front  og da tror jeg dette kurset er veien å gå.

Målet med å delta er at jeg håper å være mer i front og kunne bruke andre undervisningsmetoder enn det jeg har gjort tidligere.

 

 

Dette er første dag på opplæring av “blogg”.

Tag Cloud

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Tine Soknes

Design og tekstil

cathrinetronshart

Smart læring VGS

linakrogstad

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.